STAKADO Coaching, Talent- & Organisatieontwikkeling

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Niets zo inspirerend als wetgeving waaraan moet worden voldaan. Daarom gun ik je uiteraard ook op mijn site zicht op mijn privacyverklaring en cookiebeleid.

Bedrijfsgegevens

STAKADO Coaching Talent & Organisatieontwikkeling, hierna te noemen STAKADO

Ondernemingsvorm: Eenmanszaak

Eigenaar: Angélique Kats MHRM

Gevestigd te: De Wilgen 10, 7948 BB te Nijeveen

Telefoon: (06) 51450509

E-mail: info@stakado.nl

Website: www.stakado.nl

Btw-nummer: 195142342B01

Rekeningnummer: NL78 RABO 0122 7376 01

KvK nummer: 01182484

Persoonsgegevens

Door STAKADO Coaching Talent & Organisatieontwikkeling, hierna te noemen STAKADO, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt voor klanten (natuurlijke personen)

Voornaam/voornamen en achternaam

E-mailadres

DISC Gedrag Stijlprofiel & Vitality Mind Challenge ®

Deze gegevens worden verkregen door de persoon in kwestie zelf, dan wel door de opdrachtgever van de organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd en nodig zijn.

De gegevens (veelal DISC gedrag stijlprofiel & VMC®) worden alleen naar de persoon in kwestie verstrekt, waarop de gegevens van toepassing zijn. Deze persoon is eigenaar van de informatie en bepaalt zelf of de gegevens ter beschikking aan (indien van toepassing) opdrachtgever dan wel aan derden wordt verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens als voornaam, achternaam en e-mailadres worden gebruikt om de link naar de vragenlijst van de persoon in kwestie te kunnen versturen en om direct en rechtstreeks (indien nodig) contact op te kunnen nemen over de voortgang, herkenning, het maken van een afspraak, etc.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Categorie personen

De categorie personen van wie STAKADO de gegevens verwerkt betreft:
Klanten – natuurlijke personen, geen bedrijven

Klant is Organisatie gegevensverwerking

Van de organisatie waarvoor STAKADO opdrachten doet wordt het adres, e-mailadres en contactpersoon, zoals door de opdrachtgever wordt verstrekt, vastgelegd in de factuuradministratie.

Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het Burgerservicenummer

Binnen STAKADO wordt niet gewerkt met bijzondere gegevens welke zeer gevoelig zijn en extra beschermd dienen te worden, zoals gegevens waaruit iemands ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, lichamelijke kenmerken (vingerafdruk, gezichtsscan), medische gegevens, seksueel gedrag of voorkeur blijkt.

Tenzij en op uitdrukkelijk verzoek van de persoon in kwestie en of dit wettelijk is geregeld.

De regels binnen bedrijven voor bijzondere gegevens t.a.v. personeelsadministratie en de verzuimregistratie, worden gehanteerd.

Het Burgerservicenummer (BSN) van haar klanten, wordt binnen STAKADO niet verwerkt, gebruikt, vastgelegd. Ook niet als betrokkene hiertoe toestemming geeft.

Toestemming

Met de mail die vanuit Synques Q4 Profiles namens STAKADO wordt gestuurd naar de klant geeft betrokkene toestemming voor het aanmaken van het profiel. Na uitreiking van het digitale profiel wordt aan betrokkene bevestigd dat deze eigenaar is van het profiel en dat dit zonder toestemming van betrokkene nimmer naar een derde partij zal worden verzonden of worden verstrekt.

Met de mail die vanuit NCPSB (Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out) wordt gestuurd naar de klant van STAKADO, geeft betrokkene toestemming voor het aanmaken van een VMC®. Net het bespreken en uitreiken van dit persoonlijke resultaat, wordt aan betrokkene bevestigd dat deze eigenaar is van de uitkomst en dat dit zonder toestemming van betrokkene nimmer aan een derde partij zal worden verstrekt of verzonden.

Het recht op vergetelheid

Onder de AVG bestaat het ‘recht op vergetelheid’. Het is echter niet zo dat aan ieder verzoek van een betrokkene om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen direct gehoor kan worden gegeven of dat dit via een automatisch proces verloopt. Het kan namelijk zo zijn dat de gegevens nog noodzakelijk zijn voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of aan een wettelijke verplichting te voldoen. Ieder verzoek van betrokkene om toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zal derhalve afzonderlijk worden beoordeeld. Het bijhouden van een verwerkingsregister zorgt er binnen STAKADO voor dat de klant kan worden geïnformeerd en wanneer nodig STAKADO de juiste gegevens kan (laten) verwijderen.

Verwerkingsovereenkomst en of bewerkingsovereenkomst

Met het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out gevestigd aan Zuiderplein 37, 8911 AP te Leeuwarden, Nederland, contactpersoon Benno Rijpkema, is overeengekomen dat met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die STAKADO aanlevert t.b.v. het uitvoeren van de VMC®in lijn met de regels van de AVG wordt gehandeld.

Met Synques Q4 Profiles Maarse & Kroon Hof 7, 1431 PB Aalsmeer, Nederland, contactpersoon Eline Reijnders, is in de maintenance overeenkomst in het contract een artikel opgenomen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die STAKADO aanlevert t.b.v. het opstellen, printen, inbinden, opsturen en digitaal archiveren van haar klanten, in lijn met de AVG.

Met Axxent Accountants B.V ., Europa-Allee 8A, 8265 VB te Kampen is in het kader voor de aangifte Inkomstenbelasting een verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, zoals dat zij alleen iets doen op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke vanuit STAKADO (zijnde Angélique Kats): de verwerker een bepaald niveau van beveiliging hanteert, de gegevens vertrouwelijk blijven, de verwerker niet zomaar een andere partij (sub-verwerker) in mag zetten voor haar werk.

Met Your Hosting Ceintuurbaan 28, 8024 AA, Zwolle, beheerder van de website van STAKADO (www.stakado.nl) is binnen het contract alles vastgelegd, met betrekking tot onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens, wat niet van toepassing is, omdat via de website geen persoonsgegevens behalve die van STAKADO zelf, worden vastgelegd, in lijn met de AVG.

Bewaartermijn

Voor de DISC Gedrag stijlprofielen geldt de bewaartermijn die de leverancier Synques Q4 Profiles Maarse & Kroon Hof 7, 1431 PB Aalsmeer, Nederland – contactpersoon Eline Reijnders – hanteert. Zolang ik mijn account daar aanhoud kan ik de binnen mijn account aangemaakte profielen blijven inzien. Ik verwijs dan ook naar het Privacybeleid van de leverancier.

In mijn eigen administratie zal ik op mijn externe harde schijf de profielen, niet langer dan en uiterlijk 5 jaar bewaren.

Voor de VMC® resultaten geldt eveneens de bewaartermijn van de leverancier NCPSB, Zuiderplein 37, 8911 AP te Leeuwarden, Nederland, contactpersoon Benno Rijpkema. Zolang ik bij deze organisatie mijn account aanhoud kan ik de binnen mijn account aangemaakt VMC® resultaten blijven inzien. Ik verwijs dan ook naar het Privacybeleid van de leverancier.

Vernietiging en verwijderen stukken

Wanneer de bewaartermijn is verstreken zal alle eventuele schriftelijke documentatie worden vernietigd via een papierversnipperaar en alle digitale documentatie worden verwijderd van zowel harde schijf, externe harde schijf, dan wel USB-sticks of andere digitale archiveringsmaterialen.

Beveiliging

Om de organisatiegegevens van STAKADO en daarmee ook de persoonsgegevens van haar klanten te beveiligen is een abonnement op Norton Security afgesloten.

De website is te vinden onder domeinnaam www.stakado.nl en ondergebracht bij YourHosting die tevens garant staat voor de veiligheid van alle gegevens. Op de website van de eenmanszaak is gekozen voor SSL beveiliging een cookieverklaring en is het Privacybeleid gepubliceerd in lijn met de AVG.

Alle desktops en laptops binnen en van STAKADO zijn voorzien van een toegangscode (wachtwoord) waardoor niemand anders dan STAKADO de gegevens kan benaderen.

Eventueel schriftelijke stukken liggen altijd achter slot en grendel en zijn niet toegankelijk voor iemand anders dan STAKADO (lees: Angélique Kats – eenmanszaak). Archiefkast kantoor met driecijferslot.

Datalek

Wanneer databestanden worden gehackt of als er onbedoeld toegang is gegeven tot bestanden, laptop/USB stick met gegevens is gestolen/verloren, is er sprake van een datalek. In lijn met de wetgeving AVG verplicht STAKADO zicht om dit te melden binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen wanneer er geen risico is voor de (natuurlijke) personen zal deze melding niet worden gedaan.

Alle gegevens t.a.v. de datalek zullen worden vastgelegd en gedocumenteerd binnen de beveiligde omgeving van STAKADO. Dit betreft gegevens over het datalek zelf, de gevolgen en de genomen maatregelen.

Zorgvuldige verwerking

STAKADO Coaching Talent & Organisatieontwikkeling draagt zorg voor het actueel houden van alle gegevens door ze regelmatig (minimaal eens per 3 maanden) te controleren op juistheid.

Betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, kunnen hierover informatie vinden in de privacyverklaring, welke gepubliceerd staat op de website www.stakado.nl. Hierin staat o.a. vermeld het doel en de verwerking van de persoonsgegevens, als ook dat de persoon in kwestie zijn toestemming tot verwerking kan intrekken.

Risico

De manier van werken van STAKADO kent geen (relatief) nieuwe producten en diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of ontwikkeld, zoals verwerking van medische gegevens van een grote groep, toezicht met camera’s of verwerkingen met nieuwe technologieën.

Derhalve is er binnen STAKADO geen onderzoek naar Data Protection Impact Assessment (DPIA) ook wel Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd. En er zijn geen maatregelen ontwikkeld om mogelijke risico’s, zoals hierboven als voorbeeld aangegeven producten/diensten, te beperken.

Cookies

De website van STAKADO www.stakado.nl maakt geen gebruik van cookies. De website is puur ter informatie voor de (potentiële) klant en of geïnteresseerde. Er wordt door STAKADO op geen enkele manier gebruik gemaakt van wat voor analytische gegeven dan ook, noch wordt de website ingezet voor marketingdoeleinden. Daarom is er geen cookiebeleid binnen STAKADO opgesteld. De websitebezoeker wordt hierover op de website geïnformeerd. Om te voorkomen dat er mogelijke misverstanden ontstaan, wordt wel gevraagd om toestemming. Dit is meer een praktische keuze. Als een soort 'dekjereetin' wordt er wel een pop-up getoond.

Klachten

In lijn met de wetgeving is het mogelijk om t.a.v. diensten of producten geleverd door STAKADO een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe STAKADO met persoonsgegevens omgaat van betrokkene(n).

Uiteraard zou ik het zeer op prijs stellen om eerst samen in dialoog te gaan over wat we kunnen doen om de ontevredenheid of klacht weg te nemen.